سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه حوزه و دانشگاه 
-عضو گروه مدیریت و پژوهشگر-- 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
موسسه فرهنگی انتظار نور  
----- 
 
 
اجرائی و پژوهشی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
-کارشناس برنامه ریزی-- 
 
ادامه دارد 
اجرایی و پژوهشی 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه قم 
-مسئول گروه پژوهشی-- 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه کاشان 
مدرس 
 
 
سطح--- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات---