تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
مدیریت دولتی 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
 
خارج